Selskabsbestyrelsen i Gladsaxe almennyttige Boligselskab har på vegne af Værebro Park søgt Landsbyggefonden om støtte til et helhedsorienteret renoveringsprojekt  – det er det, man også kalder en fysisk helhedsplan.

En fysisk helhedsplan har til formål at løfte Værebro Park bygningsmæssigt og koble området tættere til resten af Bagsværd. Det skal gøres ved at samtænke afdelingens aktuelle renoveringsbehov med fremtidens krav til attraktive boliger og boligmiljøer. Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget har derfor – i ikke prioriteret rækkefølge – oplistet en række ønsker til en kommende fysisk helhedsplan:

 • Forbedring af eksisterende bygninger
 • Sikring af gode og sunde boliger, man har råd til at bo i
 • Sikring af at alle, som fortsat ønsker at bo i Værebro Park, kan blive boende i afdelingen efter endt renovering
 • Reduktion af støjpåvirkning fra Hillerødmotorvejen og Ring 4
 • Reduktion af støjpåvirkning boligerne imellem
 • Forbedring af parkeringsforhold
 • Forbedring af stiforbindelser til, fra og igennem Værebro Park
 • Bedre fysiske rammer omkring de funktioner og aktiviteter i Værebro Park, som man ønsker at bibeholde i fremtiden. Det kan fx være klub- og foreningsaktiviteter, daginstitutioner, indkøbsmuligheder, beboerhus, klubhus m.m.
 • Flere attraktive udearealer, fællesfaciliteter og fritidsfaciliteter, der tilgodeser beboernes ønsker og kan tiltrække besøgende fra Bagsværd og andre omegnsbyer
 • Styrkelse af identitet og medejerskab gennem bl.a. beboerprojekter, haveprojekter, selvbyggerprojekter m.m.
 • Større udvalg af boligtyper og boformer
 • Øget social balance i Værebro Park

Beboerne i Værebro Park vil blive inviteret til at deltage i arbejdet med at konkretisere ideerne og komme med input og ønsker til den kommende helhedsplan.

I den foreløbige helhedsplan er der ikke truffet nogen endelige beslutninger om, hvad der skal ske i området. Den foreløbige helhedsplan belyser en række problemstillinger, men det er beboerne i Værebro Park, der skal være med til at pege på behov og løsninger.

Læs “Værd at vide”

Read “Worth knowing”

Du kan læse den foreløbige helhedsplan her.

Du kan læse tilstandsrapporten for bygningerne i Værebro Park her.